info

Pobierz: 
szczegółowy opis zaliczeń młodszy ratownik WOPR
szczegółowy opis zaliczeń ratownik WOPR
kurs MR WOPR/R WOPR
wstępne badanie urazowe
podręcznik MR i R
wyniki egzaminu młodszy ratownik WOPR
wyniki egzaminu ratownik WOPR/ratownik wodny
znaki informacyjne

Młodszy ratownik WOPR (uprawnienia ochotnicze):

ukończony 12 rok życia
pozytywne zaliczenie egzaminu wstępnego praktycznego, na który składa się:
- przepłynięcie dystansu 50 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 45 sekund
- przepłynięcie pod wodą minimum 20 m (strat z powierzchni wody)
- wykazanie się umiejętnością pływania na grzbiecie z pracą nóg do żabki na dystansie 25 m

Ratownik WOPR (uprawnienia ochotnicze),  
Ratownik wodny (uprawnienia krajowe MSW):

ukończony 16 rok życia
posiadanie stopnia młodszego ratownika WOPR
staż godzinowy co najmniej 50 godzin pracy w charakterze młodszego ratownika
patent lub szkolenie specjalistyczne
wpis do legitymacji członka WOPR
pozytywne zaliczenie egzaminu wstępnego praktycznego, na który składa się:
- przepłynięcie dystansu 400 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 8 minut
- przepłynięciu kraulem ratowniczym dystansu 50 m w czasie poniżej 55 sekund
- holowanie współćwiczącego na dystansie 75 m (żeglarski, oburącz za żuchwę, jednorącz za żuchwę)
- nurkowanie w dal z powierzchni wody na odległość 25 m

Ratownik wodny; pływalni, śródlądowy, morski (uprawnienia zawodowe międzynarodowe ILS)

posiadanie stopnia ratownika WOPR
posiadanie ważnej legitymacji WOPR
posiadanie ważnego zaświadczenia o ukończeniu kwalifikowanej pierwszej pomocy
dbycie praktyk ratowniczych w wymiarze co najmniej 50 h dla każdego rodzaju stopnia (ratownik wodny; pływalni, śródlądowy, morski) ponad te, które zostały udokumentowane na poziomie Ratownika WOPR

Opłaty za kurs:

 • młodszy ratownik WOPR (uprawnienia ochotnicze międzynarodowe) wynosi 530 zł
 • - I rata wpłata do dnia 30.11.2014 r. – 265 zł
 • - II rata wpłata do dnia 28.02.2015 r. – 265 zł
 • ratownik WOPR/ratownik wodny (uprawnienia ochotnicze międzynarodowe, uprawnienia krajowe MSW) wynosi 600 zł
 • - I rata wpłata do dnia 30.11.2014 r. – 300 zł
 • - II rata wpłata do dnia 28.02.2015 r. – 300 zł
 •  
 • wpłaty należy dokonać na konto: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Rejonowy, 43-100 Tychy, ul. Edukacji 9, Bank Millennium 61 1160 2202 0000 0000 4268 5720 (z dopiskiem kurs MR WOPR lub kurs R WOPR oraz imię i nazwisko słuchacza)
 •  
 • opłata za kurs zawiera MR WOPR i R WOPR (wpisowe, egzamin wstępny, egzamin końcowy, legitymację członka WOPR tylko MR, koszulka ratownika, wejście na basen, nadanie stopnia) 
 •  
 • Pobierz: regulamin kursuoświadczenie rodziców/lekarzakarta ewidencyjna członka WOPR

Basen za darmo dla kursantów od listopada 2014 (należy przy wejściu na basen okazać legitymacje WOPR ważną na rok 2015):

 • Kryta Pływalnia Tychy, ul. Edukacji 9
 • - sobota od 21:00 do 22:00
 • - niedziele od 7:30 do 9:00 oraz od 21:00 do 22:00