Newsletter kurs 2024

zapisz wypisz

Pobierz: 
instrukcja newsletter
zaliczenia - kurs MR/RW
szczegółowy opis zaliczeń MR
szczegółowy opis zaliczeń RW
wstępne badanie urazowe
podręcznik MR i RW
znaki informacyjne
wyniki egzaminu MR
wyniki egzaminu RW

Młodszy ratownik WOPR (uprawnienia ochotnicze):

ukończony 12 rok życia
pozytywne zaliczenie egzaminu wstępnego praktycznego, na który składa się:
- przepłynięcie dystansu 50 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 45 sekund
- przepłynięcie pod wodą minimum 20 m (strat z powierzchni wody)
- wykazanie się umiejętnością pływania na grzbiecie z pracą nóg do żabki na dystansie 25 m

Ratownik WOPR (uprawnienia ochotnicze, międzynarodowe ILS)  
Ratownik wodny (uprawnienia krajowe MSW):

ukończony 16 rok życia
posiadanie stopnia młodszego ratownika WOPR
staż godzinowy co najmniej 50 godzin pracy w charakterze młodszego ratownika oraz patent
wpis do legitymacji członka WOPR
pozytywne zaliczenie egzaminu wstępnego praktycznego, na który składa się:
- przepłynięcie dystansu 400 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 8 minut
- przepłynięciu kraulem ratowniczym dystansu 50 m w czasie poniżej 55 sekund
- holowanie współćwiczącego na dystansie 75 m (żeglarski, oburącz za żuchwę, jednorącz za żuchwę)
- nurkowanie w dal z powierzchni wody na odległość 25 m

Ratownik wodny; pływalni, śródlądowy, morski (uprawnienia zawodowe międzynarodowe ILS)

posiadanie stopnia ratownika WOPR
posiadanie ważnej legitymacji WOPR
posiadanie ważnego zaświadczenia o ukończeniu kwalifikowanej pierwszej pomocy
dbycie praktyk ratowniczych w wymiarze co najmniej 50 h dla każdego rodzaju stopnia (ratownik wodny; pływalni, śródlądowy, morski) ponad te, które zostały udokumentowane na poziomie Ratownika WOPR

Opłaty za kurs:

  • młodszy ratownik WOPR (uprawnienia ochotnicze międzynarodowe) wynosi 800 zł - wpłata do 31.03.2024 r. 
  • ratownik WOPR/ratownik wodny (uprawnienia ochotnicze międzynarodowe, uprawnienia krajowe MSW) wynosi 800 zł - wpłata do 31.03.2024 r. 
  •  
  • wpłaty należy dokonać na konto: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Rejonowy, 43-100 Tychy, ul. Edukacji 9, Bank Millennium 61 1160 2202 0000 0000 4268 5720 (z dopiskiem kurs MR lub kurs RW oraz imię i nazwisko słuchacza)
  •  
  • opłata za kurs zawiera MR i RW (wpisowe, egzamin wstępny, egzamin końcowy, legitymację członka WOPR, koszulka ratownika, wejście na basen, nadanie stopnia) 
  •  
  • Pobierz: karta ewidencyjna członka WOPR + oświadczenie rodziców/lekarzaregulamin kursu